x-ahmaster

x-ahmaster

以其病本于阴,必求其阴而治之,病之不愈者未之有也。其冲任二经是又妇人乳血月候之所以出。

 死生吉凶,其末事乎?理原性命,短语无可粗心也。

经言强者抑之,弱者扶之。夫人秉先天之阴阳水火,而生木火土金之五行。

用之可十可百,推之可万可千,岂不绰然有余裕哉!按《本草纲目》金石、草木、禽兽、果谷,自神农及今,计一千六百余种,命名之义,各有思存。盖五脏之精气神志,胃腑之所生也。

歌括∶乳房臃肿皮色红,数日外溃出稠脓。盖阳生于阴,里气实者,犹能外御其侮。

哕脘有声亦无物,声音重大浊长依;翻胃食已即来吐,也有朝食暮吐之。 惟人参、生姜,入些炙甘草,煎汤调苏合香丸,咽下养正丹,斟酌丸数与之。

Leave a Reply