akfuli爱看福利

akfuli爱看福利

醉则高歌,其词曰∶经世学,经世学成无用着;山中乐,山中乐土堪耕凿;瘿瓢有酒同君酌,醉卧草庐谁唤觉;松阴忽听双鸣鹤,起来日出穿林薄。 呃逆颇类嗳气噫气。

然肾伤而虚,则心火自甚而热也。悲则心系急,肺布叶举,而上焦不通,荣卫不散,热气在中,故令人气消也。

 如梧子大,每服三二十丸。今头汗出,身无汗,是热不得越也。

此阳变为阴渐,乃坏烂之根也。及初夏可加黄芩一两,名阳旦汤,大热之分及素有热人,可再加知母半两、石膏一两为末,或更加升麻一分。

伤寒吐血多因逆,下厥上竭少阴经,三阳热盛宜清解,血瘀胸满痛当攻,暴吐腐臭内溃死,过多血脱面无红,犀角桃仁宜拣用,救脱圣愈及养荣。KT者,气噎结有声也。

【注】风温初起脉浮有力,汗少壮热,宜与葳蕤汤。 寒、暑、燥、湿、风、火。

Leave a Reply