VOL034女神情趣内衣美乳侧露45P土肥圆矮挫穷猫萌榜

VOL034女神情趣内衣美乳侧露45P土肥圆矮挫穷猫萌榜

《内经》曰卑下之地,春气常存,故东南卑下之区,感风之证居多。《准绳》曰∶凡四时伤寒,通宜补散。

 此经所谓燥者濡之,又谓之滋其化源也。 肉蔻逐冷消食,下气和中;丁香暖胃助阳。

左人迎脉主表,外感则人迎大于气口;右气口脉主里,内伤则气口大于人迎。火旺之人,尿必短赤,口必饮冷,理势然也。

难道予不会写几个参、地、归、芍,芩、连、栀、柏之方乎,只因世风日下,不究病之阴阳,专究方药之平稳。若疟发于夜者,丹溪所谓入阴分、血分也,宜于本方倍入当归,或兼四物可也。

葛根、麻黄,形气之轻者也;此以风寒表实,故加二物于桂枝汤中。 盖干姜辛热,能引血药入血分,气药入气分,且能去恶生新,有阳生阴长之道,以热治热,深合《内经》之旨。

又可见熟附配麻黄,发中有补,生附配干姜,补中有发,仲景之旨微矣。盖木喜风摇,寒即摧萎,温即发生。

Leave a Reply