ippa010054封面

ippa010054封面

此皆禀父气所致,其作湿热痰气治之,一小儿八岁,先因小便黄赤,服五苓、导赤等散,后患便血,余以为禀父虚热也,用六味丸木通散治小便不通,少腹作痛。故《精血篇》云∶男子精未满而御女以通其精,五脏有不满之处,异日有难状之疾;老人阴已痿,而思色以降其精,则精不出而内败,小便涩痛如淋。

 夫按方以求病,非因病以处方,此与刻舟、胶柱者何异焉?白主泄泻水谷,更欲作呕。

面色痿黄,肢体倦怠,此元气虚克伐多矣。 愚按∶前方若乳母中气郁滞,不能升降,患此症致儿作痛者,亦用之。

亦有因妊母肝热,及乳母恚怒者,当分五脏蓄热治之。每服三五丸姜汤下。

 每服五十丸,白汤下,临时量所伤多少,加减服之。诸病见此脉难治一小儿脾气素弱,饮食少思,常患虚弱,毕姻后噫气,右关脉弱,不及本部,左关脉弦数而长,此脾气虚肝木胜之也,用六君、柴胡、炒黑山栀,治之寻愈。

又张洁古云∶肺主燥,自病则喘嗽,燥则润之。若发热饮水,叫哭而搐者,心经实热也。

Leave a Reply